Top
Regulamin usług przewozowych

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, ZWIERZĄT I BAGAŻU

w komunikacji regionalnej i międzymiastowej Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

Regulamin Przewozu powstał w oparciu i zgodnie z przepisami prawa przewozowego (Dz. U. 1984r. Nr 53 poz.272 z późniejszymi zmianami).

I. Warunki ogólne przewozu osób, zwierząt i bagażu

 1. W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określony dzień, godzinę i trasę bilet.
 3. Pasażer ubiegający się o zniżkę ustawową i komercyjną ma obowiązek posiadać do okazania przy zakupie biletu oraz podczas podróży dokument ze zdjęciem uprawniającym do korzystania z danej zniżki.
 4. W kursach przyspieszonych i pośpiesznych dzieciom do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego przysługuje ulga jak młodzieży uczącej się.
 5. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
 6. Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby posiadające odpowiedni identyfikator.
 7. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres: OPKS S.A. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1– listem poleconym lub osobiście w siedzibie firmy w terminie 3 dni.
 8. Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością OPKS S.A.

II. Obowiązki OPKS S.A.

OPKS S.A odpowiada za przewóz pasażerów do miejsca docelowego określonego na bilecie.

 1. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od nas nie będziemy w stanie dowieźć Państwa do miejsca docelowego własnymi autobusami, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić inny, dostępny środek transportu do miejsca wskazanego na bilecie.
 2. OPKS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autobusów oraz ewentualne spóźnienia pasażerów na inne połączenia, powstałe z przyczyn od nas niezależnych, takich jak:
  • wypadki powodujące opóźnienia na trasie autobusu,
  • wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,
  • zastosowanie się do żądań policji, inspekcji transportu drogowego lub innych służb drogowych,
  • śmierć lub wypadek na drodze,
  • akty wandalizmu i terroru,
  • zamknięcia drogi, objazdu, wyjątkowe natężenie ruchu,
  • awaria pojazdu,
  • inne okoliczności poza naszą kontrolą,
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu, przed jego rozkładowym odjazdem, po postoju na odpoczynek.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn od nas niezależnych będzie to konieczne.

III. Bilety

 1. Pasażer powinien niezwłocznie sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Kierowca ma prawo odmówić sprzedaży biletu, gdy pasażer:
  • nie posiada odliczonej kwoty,
  • zamierza za niego zapłacić bilonem w liczbie monet wymagającej czasochłonnego przeliczenia utrudniającego kierowcy realizację rozkładu jazdy,
  • zamierza za niego zapłacić banknotem o nominale znacznie przekraczającym  jego wartość i/lub uniemożliwiającym kierowcy wydanie reszty.
 3. Bilety miesięczne – pierwszy bilet należy kupić w kasach biletów miesięcznych na dworcu OPKS S.A. Opole, natomiast każdy następny można kupić na dworcu lub u kierowcy. Wraz z biletem miesięcznym wydawana jest EM-karta, na której zapisany jest obraz biletu i którą należy przyłożyć do bileterki kierowcy w autobusie przy wsiadaniu. Do przejazdu wymagane jest posiadanie biletu miesięcznego w formie papierowej oraz EM-karty.
 4. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
 5. Bilety skradzione lub zagubione są uważane za bezpowrotnie stracone i na ich miejsce nie będą wystawiane wtórniki.
 6. Bilet uszkodzony, zniszczony lub poprawiany będzie uważany za nieważny.
 7. OPKS S.A. nie prowadzi rezerwacji miejsc.
 8. W trakcie podróży pasażerowie proszeni są o zachowanie swojego biletu do kontroli.
 9. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione służby rewizorskie /kontrolujące / braku ważnego biletu zostanie nałożona opłata dodatkowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. W przypadku awarii autobusu lub odwołania przejazdu, których nie będziemy w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań wobec pasażera posiadającego ważny bilet, pasażer otrzyma zwrot należności za zakupiony bilet.
 11. Podstawą do zwrotu należności jest oryginał biletu.
 12. Jeżeli podróżny uzyska od dyżurnego ruchu poświadczenie niewykorzystania biletu w stosownym terminie lub dostarczy dokumentację potwierdzającą fakt, iż nie mógł wykorzystać biletu ze względu na chorobę lub inne istotne przyczyny w pełni od niego niezależne nastąpi zwrot poniesionych kosztów z potrąceniem 10 % wartości biletu.
 13. Zwrotu należności za bilet, o którym mowa powyżej można dochodzić w terminie maksymalnie 3 dni od daty ważności biletu. Po tym terminie żadne zwroty nie będą realizowane.
 14. Po odjeździe autobusu bilet traci ważność.
 15. W przypadku zwrotu biletu za pośrednictwem poczty lub banku opłatę za przelew lub przekaz ponosi pasażer.

IV. Bagaż

 1. Pasażerowie są odpowiedzialni za umieszczenie swojego bagażu i zajęcie miejsca we właściwym autobusie.
 2. Kierowca pomaga przy załadunku bagażu na wyrażaną prośbę pasażera. OPKS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jego nadzór i zaginięcie lub kradzież.
 3. Bagaż powinien być bezpiecznie zapakowany.
 4. Na pokład autobusu można wziąć bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie go na półkach nad głowami pasażerów
 5. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się zabierania na pokład autobusu dużych sztuk bagażu – taki bagaż musi być ładowany do luków bagażowych.
  Za bagaż podręczny rozumie się torebkę, saszetkę, plecak lub torbę podróżną, której suma wymiarów: długość, szerokość,głębokość nie powinna przekroczyć 120 cm.
  Do bagażu podręcznego zalicza się również sprzęt medyczny (kule, wózek inwalidzki)
  niezbędny do poruszania się osoby podróżującej, jak również  wózek dziecięcy jeżeli podróż odbywa się wraz z dzieckiem. Za przewóz bagażu podręcznego opłaty nie
  pobiera się. Przewóz bagażu przekraczającego podany limit podlegać będzie opłacie bagażowej.
 6. OPKS S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach, rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź, których przewóz jest prawnie zabroniony.
 7. Rzeczy szczególne cenne / gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika, klucze domowe i biurowe /oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
 8. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie zajścia.
 9. OPKS S.A. nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą.
 10. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie mamy prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości, zanim przeniesiony zostanie w bezpieczne miejsce. Możemy także, bez ponoszenia odpowiedzialności, usunąć lub zniszczyć bagaż lub jego zawartość, która wg naszego uznania mogłoby spowodować szkodę, niewygodę osób lub zniszczenie innych rzeczy. W takim przypadku nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.
 11. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
 12. Wszystkie rzeczy, po które nie zgłosił się ich prawowity właściciel w ciągu 1 miesiąca od daty znalezienia uznaje się za porzucone i mogą one zostać sprzedane lub w inny sposób zbyte, a dochód ze sprzedaży zostanie zatrzymany przez OPKS S.A.

V. Przewożenie zwierząt.

 1. W autobusach OPKS S.A. dopuszcza się przewożenie zwierząt w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu. Opłata za przewóz zwierząt w pojemniku równa jest cenie biletu normalnego.
 2. Psy powinny być przewożone z aktualną kartą szczepień, na smyczy oraz w kagańcu. Za przewóz psa pobierana jest opłata biletu normalnego.
 3. Wyjątek stanowią psy asystujące, o ile spełnione są warunki, o których mowa w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Psy muszą mieć więc założoną uprząż, a ich właściciele posiadać świadectwo szczepienia czworonoga oraz certyfikat potwierdzający status zwierzęcia. Ważne jest to, że pies przewodnik nie musi być w kagańcu ani prowadzony na smyczy.
 4. Zwierzęta nie mogą zajmować miejsca siedzącego. Nie zastosowanie się, do powyższych reguł może spowodować usunięcie z autobusu w interesie pozostałych pasażerów. W takich okolicznościach nie są Państwo upoważnieni do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów, a my nie mamy względem Państwa żadnych zobowiązań.

VI. Naruszenie porządku.

Dla bezpieczeństwa interesów wszystkich pasażerów stosuje się następujące zasady:

 1. Zabrania się grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń multimedialnych, głośnego zachowywania się lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
 2. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe (mogący spowodować np. zanieczyszczenie pojazdu lub odzieży innych pasażerów) , także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań obsługi pojazdu, lub osób uprawnionych do kontroli biletów, obowiązany jest opuścić pojazd na ich wezwanie na najbliższym przystanku. W szczególnych przypadkach kierowca może wezwać Policję lub inne służby porządkowe celem interwencji lub zmienić trasę przejazdu autobusu do najbliższego Komisariatu Policji.
 3. Zabronione jest picie alkoholu w naszych autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
 4. Zabrania się palenia tytoniu, używania e-papierosów w autobusach
 5. Zabrania się spożywania artykułów spożywczych, w szczególności takich które mogą zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu.
 6. Zabrania się zajmowania miejsc oraz przebywania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem działania narkotyków lub innych substancji odurzających.
 7. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.
 8. Pasażer zajmuje miejsce siedzące niezwłoczne po wejściu do autobusu i zakupie biletu. Jeżeli fotel wyposażony jest w pas bezpieczeństwa to obowiązkiem pasażera jest jego zapięcie. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni przez cały czas jazdy trzymać się uchwytów.
 9. Pasażer, który zamierza wysiąść z autobusu na przystanku oznaczonym „na żądanie”, powinien zgłosić ten zamiar kierowcy przy wsiadaniu do autobusu, użyć sygnalizatora, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w autobusie lub głosowo.
 10. Przemieszczanie się pasażera do wyjścia dopuszczalne jest po zatrzymaniu autobusu na przystanku.
 11. W przypadku zaistnienia w czasie przewozu (w tym przy wsiadaniu/wysiadaniu z autobusu) zdarzenia mogącego skutkować uszkodzeniem ciała lub mienia pasażera i/lub innej osoby, pasażer i/lub inna osoba, której zdarzenie dotyczy ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt kierowcy autobusu lub odpowiednim służbom przewoźnika.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETU ELEKTRONICZNEGO (EM-KARTY)

ZASADY OGÓLNE
 1. Bilet elektroniczny jest kopią papierowego biletu miesięcznego.
 2. Bilet elektroniczny jest zbliżeniową kartą chipową działającą z wykorzystaniem fal radiowych. Bilet ten umożliwia dokonywanie wielokrotnych zapisów oraz odczytów informacji w nim zawartych.
 3. Bilet elektroniczny zawiera podstawowe informacje dotyczące jej posiadacza: dane pasażera (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dokumentu tożsamości), nr biletu, cenę biletu, trasę przejazdu, rodzaj biletu ora datę jego ważności.
 4. Prawidłowo zaprogramowany bilet elektroniczny w Kasie Biletów OPKS S.A. i odczytany w autobusie przez kierowcę, uprawnia pasażera do przejazdu autobusami kursowymi Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A.
 5. Biletem elektronicznym może posługiwać się wyłącznie osoba, dla której został on wydany i której dane są w nim zapisane.
 6. Jest to bilet przystosowany do wielokrotnego użytku.
 7. Bilet elektroniczny jest ważny wyłącznie wraz z paragonem fiskalnym potwierdzającym zakup biletu Paragon fiskalny jest formą biletu papierowego. Jest również, zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży. Pasażer nie może korzystać z przewozu na podstawie tylko jednego z tych dokumentów.
 8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty biletu elektronicznego pasażer może uzyskać kolejny bilet. Wówczas jest zobowiązany do okazania w kasie biletowej OPKS S.A. paragonu fiskalnego oraz uiszczenia opłaty w wysokości 20,00 zł brutto.
 9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty paragonu fiskalnego bilet elektroniczny jest nieważny. Pasażer jest zobowiązany do zakupu nowego biletu.
 10. Przewoźnik opierając się na obowiązujących przepisach z zakresu prawa przewozowego, nie może wydać pasażerowi duplikatu biletu elektronicznego.
 11. Bilet elektroniczny zakupiony po raz pierwszy, musi zostać zaprogramowany w Kasie Biletów OPKS S.A.. Kolejne bilety elektroniczne mogą być już nabywane w Kasie Biletów OPKS S.A. lub bezpośrednio u kierowcy w autobusie.
 12. Podczas zakupu biletu elektronicznego w autobusie, kierowca nie ma możliwości dokonywania zmian związanych z zapisami w bilecie. Kierowca sprzedaje bilet elektroniczny z zapisami identycznymi, jak w bilecie kupionym wcześniej. Zmian w zapisach w bilecie elektronicznym można dokonywać tylko w Kasie Biletów OPKS S.A..
 13. W przypadku, gdy pasażer w okresie trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych nie zakupi biletu elektronicznego, kolejny bilet będzie musiał nabyć w Kasie Biletów OPKS S.A..
 14. Pasażer zobowiązany jest zakupić bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu danym kursem sytuacji, gdy:
  ◦ pasażer nie posiada przy sobie ważnego biletu elektronicznego,
  ◦ pasażer nie posiada przy sobie biletu papierowego (paragonu fiskalnego),
  ◦ lub gdy próba rejestracji przejazdu biletem elektronicznym zakończyła się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie,.
 15. Nie należy zginać biletu elektronicznego oraz przechowywać biletu w miejscu lub w sposób powodujący jego odkształcenie, ponieważ może to doprowadzić do złamania biletu.
 16. Nie należy przechowywać biletu elektronicznego w niskich temperaturach (poniżej 4oC), ponieważ może to doprowadzić do złamania karty lub poddawać bilet działaniu wysokich temperatur (powyżej 50oC), ponieważ może to doprowadzić do rozwarstwienia karty.
 17. Należy unikać przechowywania biletu elektronicznego w miejscach, w których może nastąpić trwałe odkształcenie karty (np. tylne kieszenie spodni), ponieważ może to doprowadzić do niewidocznego złamania anteny wbudowanej w bilet. Wówczas bilet przestanie działać.
 18. W OPKS S.A. Opole są sprzedawane miesięczne i okresowe bilety elektroniczne.
 19. Bilety elektroniczne obowiązują również w dni wolne od pracy w okresie ważności biletu.
 20. Bilety elektroniczne uprawniają do nielimitowanych przejazdów zarówno w skali dnia, jak i miesiąca w którym ważny jest bilet.