Top
Strefa akcjonariusza


Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
28.07.2021

  1.   Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce
01.09.2020

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U.2019.1798, Zarząd Spółki Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Rodziewiczówny 1, NIP 7540335216 (dalej jako: Spółka), wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w terminie do dnia 31.12.2020 r. Niniejsze wezwanie podyktowane jest nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.